Loading...
Mano init

Privatumo politika

UAB „Init“ (toliau – „Init“ arba mes) gerbia Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenis tvarko laikydamasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų. 10.1. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų.

Šia privatumo politika mes informuojame Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politika nėra laikoma „Init“ susitarimu su Jumis dėl asmens duomenų tvarkymu. Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi „Init“ paslaugomis ar lankosi mūsų interneto svetainėje  https://init.lt ar http://init-tv.lt (toliau kartu – svetainė). Privatumo politika netaikoma kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis „Init“ tinklu ar paslaugomis.

Su Jumis sudarytose sutartyse gali būti pateikta papildoma informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

 

Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Init“, juridinio asmens kodas 132658751, Laisvės al. 30A, 44502, Kaunas.
Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą, paslaugas ar registruojatės mūsų interneto svetainėje.

Mes renkame duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove (pvz.: perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius, teikiate mums užklausas, jungiatės prie „Init“ klientų savitarnos, atliekate veiksmus savitarnoje, arba kreipiatės kitais klausimais, bendraujate per socialinius tinklus, teikiate mums prekes ar paslaugas, kuriate kūrinius pagal mūsų užsakymus), pateikiate užklausas naudodamiesi tawk.to pokalbių programėle;
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz.: skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje);
 • kuriuos teisėtai gauname iš kitų šaltinių.

Asmens duomenys kuriuos renkame:

 • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys; 
 • duomenys, kurie susiję su įrangos ir paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei kiti susiję įrašai; 
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.; 
 • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.; 
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į įmonės darbuotojų skambučius;
 • Jūsų CV, motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, kontaktai, kai Jūs kreipiatės į mus įsidarbinimo „Init“ tikslu;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų „Init“, tačiau jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos bei paslaugų.

Iš kur mes gauname Jūsų asmens duomenis:

Įprastai asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs kreipiatės į „Init“ ar naudojatės „Init“ paslaugomis/ prekėmis (įskaitant ir atvejus, kai duomenų subjektų asmens duomenys yra gaunami per Jūsų naudojamus įrenginius), bendraujate su „Init“ per socialinius tinklus, susisiekiate su „Init“ naudodamiesi tawk.to pokalbių programėle. Jūsų asmens duomenis mes galime gauti ir iš trečiųjų asmenų (paprastai juridinių asmenų), kurie užsako „Init“ paslaugą/ prekes bei nurodo trečiojo asmens atstovą/ kontaktinį asmenį užsakytoms paslaugoms/ prekėms gauti.

Jums sutikus patikrinti Jūsų mokumą Jūsų asmens duomenis mes galime gauti iš kreditų biuro CreditInfo Lietuva.

Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis:

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

 • ginčo atveju Jūsų duomenis galime perduoti teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims;
 • Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams, subtvarkytojams, įskaitant ir skolų išieškojimo įmonėms;
 • Jūsų duomenis galime perduoti valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; antstoliai, teisininkai, advokatai, prokurorai, notarai ir kt., auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą.

Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys „Init“ buhalterinės apskaitos, IT priežiūros ir kitas paslaugas. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal „Init“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu suderintu būdu.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; skolų išieškojimas. „Init“ tvarko asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir paslaugas, vykdyti skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan. 
 • Tiesioginė rinkodara. „Init“ tvarko tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais „Init“ tvarko tik gavusi Jūsų sutikimą.

Jums sutikus dėl tiesioginės rinkodaros, Jūsų elektroninio pašto adresas bei telefono numeris gali būti teikiami socialinės žiniasklaidos tinklui „Facebook“ ir kitoms „Facebook“ valdomoms platformoms, taip pat LinkedIn ir Youtube, kad Jums būtų rodoma Bendrovės reklama.

 • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). Vaizdo duomenų tvarkymas aptartas atskirame Privatumo politikos skyriuje.
 • Loterijų vykdymo tikslu, gavę Jūsų sutikimą, mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą;
 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas;
 • Sutarčių su mums paslaugas teikiančiais asmenimis, įskaitant autorius, sudarymas ir vykdymas;
 • Paslaugų teikimo ir kokybės užtikrinimas, užsakytų paslaugų pratęsimas (telefoninių pokalbių įrašymas). Įrašomi tik tie pokalbiai, kurie vyksta naudojant „Init“ priskirtus kontaktinius telefonų numerius, „Init“ darbo metu. „Init“ konsultacijų telefonu teikimo laikas ir telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje. Norėdami perklausyti pokalbio įrašus, kreipkitės į „Init“ šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka. Jei pokalbio įrašai perklausomi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, pokalbio įrašų perklausa turi vykti uždaroje „Init“ patalpoje;.
 • Jūsų įsidarbinimo „Init“ tikslu mes tvarkome duomenis, pateiktus kandidatuojant į konkrečią „Init“ skelbiamą poziciją. Duomenų tvarkymo pagrindas – darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymas. Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, „Init“, gavusi Jūsų sutikimą, asmens duomenis saugos ir tvarkys „Init“ kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas „Init“. Jei nesutiksite dėl asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo Bendrovės kandidatų duomenų bazėje būsimoms darbuotojų atrankoms, pasibaigus atrankai į konkrečią poziciją, Jūsų duomenys sunaikinami.
 • Kiti tikslai, kuriais „Init“ turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl „Init“ teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis „Init“ įpareigoja atitinkami teisės aktai. „Init“ gali tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais „Init“ tvarko asmens ir srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą. Užtikriname, kad asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Tais atvejais, kai „Init“ veikia kaip duomenų tvarkytojas, asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi duomenų valdytojų nurodymų.

 

VAIZDO STEBĖJIMAS

Mes vykdome vaizdo stebėjimą Bendrovėje siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto mūsų ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.
Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta (mūsų prekybos vietos ir mūsų pagrindinio biuro vieta, esanti adresu Laisvės al. 30A, Kaunas).

Vaizdo stebėjimą mes organizuojame taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtina Bendrovės teritorija (patalpa, patalpos dalis). Stebima Bendrovės klientų aptarnavimo salonų ir pagrindinio biuro patalpų vidus ir įėjimai į šiuos salonus, pagrindinį mūsų biurą.

Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t.y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan. nevykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar Bendrovės turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti Jūsų prašymu, jei vaizdo įrašas yra susijęs su Jumis ir duomenų saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Esant būtinybei, vaizdo įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą ar reikalavimą pateikti duomenis. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūsų prašymu, gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, vaizdo įrašas Jūsų arba Bendrovės laikmenoje.

Vaizdo įrašus mes saugome nuo 10 iki 30 kalendorinių dienų. Jei manysime, kad stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

 

Slapukai

Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos iš žiniatinklio serverio į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kietajame diske, kad interneto svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį. Yra du slapukų tipai – seanso slapukai ir ilgalaikiai slapukai. Ilgalaikiai slapukai išlieka Jūsų kompiuteryje arba kitame galiniame įrenginyje ilgą laiką. Seanso slapukai yra laikini – Jūsų kompiuteryje jie būna tol, kol naršote tinklalapyje. Jie dingsta, kai jį išjungiate. Tai reiškia, kad jie neišsaugomi Jūsų įrenginyje. Daugelis bendrovių slapukus savo interneto svetainėse naudoja siekdamos lengvinti naršymą tinklalapiuose. Slapukai Jūsų rinkmenų nepažeidžia ir nedidina virusų pavojaus.

 

Kam naudojame slapukus?

Naudojame slapukus tam, kad mūsų svetaine būtų patogu ir paprasta naudotis, bei tam, kad gautumėte naudingiausius pasiūlymus. Slapukai leidžia mums teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį) ir rinkti statistinę informaciją apie „Init“ svetainės populiariausius puslapius, naršymo trukmę, dažnumą; rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Registruotų vartotojų prisijungimo duomenys gali būti koduoti ir apdorojami serveryje patvirtinant Jūsų statusą.
Jeigu interneto svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Jūs galite nuspręsti priimti slapukus arba ne. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau jeigu norite žinoti, kada Jūsų kompiuteris gauna slapuką, galite nustatyti naršyklę taip, kad ji praneštų. Tada galėsite rinktis, ar jį priimti. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitimai Jūsų tinklo naršyklėje (kai neveikia slapukų funkcija) gali trukdyti kai kurioms mūsų interneto svetainės dalims tinkamai veikti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org.

 

Techniniai svetainės slapukai:

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Kategorija Aprašymas
AUTH_SESSION_ID Sesija Būtinasis Naudojamas vartotojo naršymo sesijos palaikymui.
_GRECAPTCHA 6 mėnesiai Būtinasis Skirtas žmonėms ir robotams atskirti, užtikrina apsaugą nuo pašto šiukšlių.
rc::a  Nuolatinis Būtinasis Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.
rc::b  Sesija Būtinasis Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.
rc::c  Sesija Būtinasis Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.
rc::f  Nuolatinis Būtinasis Skirtas žmonėms ir robotams atskirti.
PHPSESSID Sesija Būtinasis Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui. 
TawkConnectionTime Sesija Būtinasis Reikalingas Tawk.to gyvo susirašinėjimo paslaugos funkcionalumui užtikrinti. Slapukas saugo duomenis apie vartotojus tam, kad įvykę susirašinėjimai galėtų būti priskirti konkrečiam vartotojui.
_fbp 3 mėnesiai Rinkodaros Skirtas reklamų personalizavimui.
KC_RESTART Sesija Funkcinis Naudojamas prisijungimo procesui atnaujinti pasibaigus naršyklės sesijai.
twk_idm_key Sesija Funkcinis Leidžia svetainei atpažinti lankytoją, siekiant optimizuoti pokalbių dėžutės funkcionalumą.


Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai asmens duomenis „Init“ tvarko 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Šioje privatumo politikoje gali būti nurodyti ir kiti konkretūs asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.

Jūsų sutikimo pagrindu (įskaitant rinkodaros tikslu) surinkti asmens duomenys, išskyrus sutikimo dėl mokumo tikrinimo pagrindu surinkti asmens duomenys ir sutikimo dalyvauti loterijoje pagrindu surinkti asmens duomenys, tvarkomi nuo sutikimo gavimo ne ilgiau nei 5 (penkis) metus arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Sutikimo dėl mokumo tikrinimo pagrindu surinkti asmens duomenys tvarkomi, kol patikrinamas duomenų subjekto mokumas, mokumą patikrinus duomenys saugomi, kol priimamas sprendimas dėl atsiskaitymo už paslaugas/ prekes formos (avansinis ar po paslaugų/prekių suteikimo). Sutikimo dalyvauti loterijoje pagrindu surinkti asmens duomenys tvarkomi loterijos vykdymo laikotarpiu. Suėjus sutikimo terminui tvarkyti asmens duomenis atitinkamu tikslu ar sutikimą atšaukus, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius „Init“ reikalavimus.

Pasibaigus sutartiniams santykiams tarp Jūsų ir „Init“, Jūsų paskyra „Init“ klientų savitarnoje išlieka aktyvi 3 mėnesius po sutartinių santykių tarp Jūsų ir „Init“ pabaigos. „Init“ klientų savitarnoje esantys Jūsų pateikti asmens duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi 10 metų po sutarties tarp „Init“ ir Jūsų pabaigos. Pasibaigus „Init“ klientų savitarnos paskyros aktyvumo laikotarpiui, „Init“ sunaikina neaktyvioje Jūsų paskyroje esančius asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenys (vardas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti užklausoje nurodyti asmens duomenys), pateikti „Init“ Jums naudojantis tawk.to pokalbių programėle, saugomi 2 metus. Daugiau informacijos apie tawk.to vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite rasti čia: https://www.tawk.to/legal/.

Kai esama pagrindo manyti, kad atitinkamoje medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, asmens duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiame ar kituose privatumo politikos skyriuose nurodyti terminai.

Jums pateikus prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą ir „Init“ tokį prašymą tenkinus, surinkti asmens duomenys toliau „Init“ nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą nustatytais tikslais.

 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į „Init“ su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir susipažinti su duomenų tvarkymu, y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 • kreiptis į „Init“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis  bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į „Init“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar apriboti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Init“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, kai Jūsų interesai yra svarbesni;
 • kreipiantis į „Init“ atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
 • teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 • kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Init“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Init“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu: [email protected] ar Duomenų apsaugos pareigūno el. paštu [email protected] ar adresu: Laisvės al. 30A, LT-44502 Kaunas; 
 • žodžiu – telefonu 19123 (skambinantiems iš užsienio (8 37) 221 221); 
 • atvykus į bet kurį „Init“ klientų aptarnavimo skyrių.

Nepavykus išspręsti klausimo su „Init“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Privatumo politikos pakeitimai

„Init“ pasilieka teisę papildyti ar pakeisti saugumo politiką nauja informacija, todėl raginame ją nuolat peržiūrėti. Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 05 09.

  Domina išsamesnė informacija?

  Palikite savo kontaktus ir mes su Jumis susisieksime per artimiausias 2 darbo valandas.